Privacy verklaring

Privacyverklaring AACvanderVoorden 

Administratiekantoor Administration And Consultancy van der Voorden, verder genoemd AACvanderVoorden, gevestigd aan de Hellendoornseweg 10 A te (8148 RH) Lemele, geregistreerd bij de KvK onder nummer 32112457, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Artikel 1. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN 

 1. AACvanderVoorden verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 
 1. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
 • voor- en achternaam 
 • geslacht 
 • geboortedatum 
 • geboorteplaats 
 • adresgegevens 
 • telefoonnummer 
 • e-mailadres 
 • bankrekeningnummer 
 • identiteitsbewijs 
 • functie en bevoegdheden van werknemers/bestuurders en ondernemers 

Artikel 2. BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN 

AACvanderVoorden verwerkt eventueel ook de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: 

 • lidmaatschap vakbond 
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar 
 • BSN / SOFI nummer 
 • Handelsregister Nummer, OB-nummer, BTW-id nummer 
 • financiële gegevens, zowel zakelijk als privé 
 • jaaropgave en andere gegevens die voor fiscale aangiften, salarisberekeningen e.d. nodig zijn 

Artikel 3. DOEL EN GRONDSLAG VERWERKING       PERSOONSGEGEVENS 

AACvanderVoorden verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken. 
 • Het voeren van de (salaris)administratie en aanverwante dienstverlening. 
 • Om goederen en diensten (verslagen) bij u af te leveren. 
 • In het kader van een sollicitatieprocedure. 
 1. De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens door AACvanderVoorden is de uitvoering van een overeenkomst, zoals de opdrachtovereenkomst. 
 1. AACvanderVoorden verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte. 

Artikel 4. HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN 

AACvanderVoorden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 10 jaar vanwege de geldende wet- en regelgeving voor accountants en accountantskantoren. 

Artikel 5. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN 

AACvanderVoorden verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

Artikel 6. COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN 

Wanner u onze website bezoekt kunnen wij tijdelijke enige informatie opslaan op uw computer in de vorm van een “cookie”. Het opslaan van tijdelijke gegevens in een cookie helpt ons om de inhoud van onze website beter af te stemmen op uw behoeften en het gebruikersgemak te vergroten. Dit betekent dat de door u ingevulde gegevens slechts zolang bewaard worden als dat u uw internetbrowser geopend heeft. Bij het beëindigen van uw browser wordt het cookie verwijderd. 

Artikel 7. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

 1. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AACvanderVoorden en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 
 1. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@aacvandervoorden.nl.  
 1. AACvanderVoorden wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons. 

Artikel 8. HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN 

 1. AACvanderVoorden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
 1. Deze maatregelen bestaan uit: 
 • Gebruik van dubbele wachtwoorden en verificatiecodes 
 • Digitale wachtwoordenkluis 
 • Schermbeveiliging en printer/scannerbeveiliging met                     wachtwoord 
 • Indringeralarm/alarmsysteem in het bedrijfspand van AACvanderVoorden met persoonlijke tag 
 • Beveiligingsbeleid met onder meer firewall, spamfilter en            virusscanner, protocol gebruik elektronica-, internet,             social media werknemers en clean desk policy 
 • Zakelijke mobiele telefoons en laptops beveiligd met wachtwoord en/of vingerafdruk en/of schijf-encryptie 
 • Geheimhoudingsverklaringen in arbeidscontracten en met                                 derden 
 • Gebruik disclaimer in e-mail 
 • Back-up- en herstelprocedures 
 • Beveiliging van netwerkverbindingen (intern en extern beheerd) 
 1. Bevoegdheden zijn functioneel toegewezen aan een beperkt aantal personen dat met de uitvoering van de verwerking is belast. 
 1. Voor zover vereist Sub Verwerkers overeenkomsten met      derden 
 1. Veilige wijze van het opslaan van gegevensbestanden binnen het kantoornetwerk 
 1. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op of meldt het via info@aacvandervoorden.nl.